Algemene voorwaarden

Art. 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Grafische Studio,
Drukkerij & Copyshop Gerrits & Leffers, gevestigd te Dedemsvaart, hierna te noemen G&L, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van G&L zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van G&L afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Art. 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

2-1 G&L aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van G&L onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door G&L aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.

Art. 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door G&L of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 4 Overeenkomst

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van materialen en/of het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor G&L door zijn schriftelijke bevestiging.
4-2 Elke met G&L aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat G&L zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie G&L zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Art. 5 Intellectuele eigendomsrechten

5-1 Op alle door G&L verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveel-voudiging, openbaarmaking en kopi‘ren zijn slechts toegestaan met G&L zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. blijven G&L zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
5-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,00, onverminderd G&L zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
5-4 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij G&L in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Art. 6 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van G&L binden de laatste niet, voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Art. 7 Aanbetaling

G&L is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van G&L de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Art. 8 Prijzen

8-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele vergrotingen, verkleiningen, rasters, copy-proofs of andere kosten die voor een extra opmaak nodig zijn.
8-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
8-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Art. 9 Kwaliteiten

Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan G&L volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit.

Art. 10 Kwantiteit

10-1 G&L heeft het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen. G&L heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
10-2 Indien G&L niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

Art. 11 Productiemiddelen

Zeefdrukvormen, negatieven, positieven, glasplaatjes, werktekeningen, e.d. blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van G&L. G&L is niet verplicht deze te bewaren.

Art. 12 Levering- cq opleveringstermijnen

12-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever G&L schriftelijk ingebreke te stellen.
12-2 De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor G&L zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
12-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken der (op)leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Art. 13 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Art. 14 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van dit soort emballage is ter beoordeling van G&L.

Art. 15 Annuleren

15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door G&L reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan G&L als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht G&L te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt G&L zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 16 Wijziging van de opdracht

16-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichŽs offotolitho’s, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
16-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan G&L ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerleg-ging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
16-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door G&L buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Art. 17 Zet-, druk- en andere proeven

17-1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van G&L ontvangen zet-, druk- en andere proeve, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan G&L terug te zenden.
17-2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat G&L de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
17-3 G&L is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
17-4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Art. 18 Meer- en minderwerk

18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18-2 Door G&L te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Art. 19 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt G&L om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Art. 20 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door G&L aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Art. 21 Reclame

21-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van het werk c.q. de materialen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, G&L terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering G&L wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-2 G&L dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-3 Indien de reclame naar het oordeel van G&L juist is, zal G&L hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Art. 22 Aansprakelijkheid

22-1 G&L is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

22-2 G&L zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Art. 23 Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar G&L of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van G&L, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van G&L, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor G&L overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

G&L is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Art. 24 Eigendomsvoorbehoud

24-1 Zolang G&L geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde materialen, eigendom van G&L.
24-2 G&L heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Art. 25 Wanprestatie en ontbinding

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
25-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wet-boek zal G&L ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
25-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft G&L eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij sursŽance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die G&L op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Art. 26 Betaling

26-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
26-2 G&L is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
26-3 G&L is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat G&L zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Art. 27 Toepasselijk recht

Op alle door G&L gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Art. 28 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van G&L, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.